Halkla İlişkiler Final 4. Deneme Sınavı – AOF.SORULAR.NET 2023

Halkla İlişkiler Final 4. Deneme Sınavı

Diğer “Halkla İlişkiler” Sınavları

1xbet

Aşağıdakilerden hangisi RACE halkla ilişkiler planının anahtar kavramlarından birisi değildir?

Araştırma

1xbet

Hedefler

Değerleme

1xbet

Hedefler Rope halkla ilişkiler planının anahtar kavramları arasında değildir. Araştırma, eylem, iletişim ve değerlendirme RACE halkla ilişkiler anahtar kavramları arasında yer almaktadır.

Halkla ilişkilerle benzer kabul edilen alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kriz öncesi dönemi oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangi şıkta doğru verilmiştir?

Başlangıç noktası- kuluçka dönemi

Kuluçka dönemi-kurtarma safhası

Kurtarma safhası- belirme anı

Belirme anı-hücum safhası

Hücum safhası-başlangıç noktası

Krizin temel olarak üç ana dönemi vardır. Bu ana dönemler, kriz öncesi dönem (krizin kavramsal olarak başlangıç noktası- kuluçka dönemi), kriz dönemi (belirme anı- hucum safhası- kurtarma safhası) ve kriz sonrası dönem (yeniden yapılanma safhası) şeklindedir.

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü asimetrik modelin negatif yönlerinden birisidir?

Kurumsal miyopi

Etkililik

Seçkinlik Kurumun her şeyin en iyisini bildiğini varsayması hedef kitleyle olan iletişiminde dengesizlik yaratmaktadır.

İşletmelerin herhangi bir konuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması; örgütün yetenekleri, kendine özgü varlık ve kaynakları; pazarda avantaj sağlayan herhangi bir durumu hangi SWOT kavramını tanımlar?

Yeni bir fikrin kabul edilme sürecini konuya farkındalık yaratılması, dikkat çekilen konunun diğer insanlarla paylaşılması ve davranış biçimine dönüşmesi şeklinde açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

1960 yılının sonlarında kurulan ve ülkemizde halkla ilişkilerin gerçek anlamda uygulanışının başlangıç noktası olarak görülen ; sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı amaçlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal sorumluluk projeleri hangi modelin uygulamalarına bir örnektir?

Bernays, kitle psikolojisi üzerine çalışmalarında kimlerden etkilenmiştir?

Facebook, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının gelişmesiyle, tüketicilerin markalarla kurdukları ilişkiler ne tür bir hal almaktadır?

I-Bilgi toplumunda ağırlıklı olarak bilgisayar teknolojisi ve bilgisayara dayalı enformasyon, internet şebekeleri ve veri bankaları kullanılmaktadır.
II-Bilgi toplumunda, gerek kurum içi gerekse kurumun hedef kitleleri ya da kamularıyla girdiği tüm iletişim süreçleri de önem taşır.
III-Bilgi toplumunun kurumsal açıdan sonucu, kurum ve kuruluşların en önemli girdisinin üretim faktörü haline gelmesidir.
Bilgi toplumuyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

II ve III

Bilgi toplumunda ağırlıklı olarak bilgisayar teknolojisi ve bilgisayara dayalı enformasyon, internet şebekeleri ve veri bankaları kullanılmaktadır. Bilgi toplumunda, gerek kurum içi gerekse kurumun hedef kitleleri ya da kamularıyla girdiği tüm iletişim süreçleri de önem taşır. Ancak bilgi toplumunun kurumsal açıdan sonucu, kurum ve kuruluşların en önemli girdisi üretim faktörü değil insan faktörü haline gelmiştir. Geleneksel üretim faktörleri ikinci plana düşmüş, birincil faktör insan kaynağı olmuştur.

Halkla ilişkilerin profesyonelleşerek başlı başına bir meslek olması hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin reklam ve propagandayla ilişkisi hususunda yanlış bir ifadedir?

Laboratuvarda deney yapan bir araştırmacının kurduğu hipotezi doğrulamak için bazı verileri kasıtlı biçimde değiştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin ihlali ile ilişkilidir?

Etik

Örneklem

Veri analizi

Veri toplama

Araştırma yöntemi

Bilimsel yanıltma, özel nüfus ve bilinçli onay gibi kavramlar ahlaki olmayan yani etik dışı olarak kabul edilen davranışlardır. Doğru cevap A’dır.

Televizyonda her hafta geniş kitleler tarafından izlenen bir dizide kullanılan tüm arabalar sadece belirli bir markaya ait modelleridir. Bu dizinin yapımcıları ile bu araba markasının halkla ilişkiler yöneticileri arasında belli ki bir sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ile sponsorluğun hangi boyutu kullanılmaktadır?

Ürün yerleştirme

Satış geliştirme

Ürün tanıtımı

Halkla ilişkiler

Ürün yerleştirmede bir film sahnesinde marka ya da ürünlerin kullanılması söz konusudur. Özellikle sponsorluğun bir türü olan program sponsorluğunda kuruluşun adının veya ürünlerinin film içindeki sahnelere geçmesi, sponsor kuruluşun veya markanın sinema veya televizyon programında yer alarak bir nevi gizli reklam vasıtasıyla izleyicilere etki etmesi söz konusu olabilmektedir.

Sponsor kuruluşun ya da ürünlerinin sponsoru olduğu sinema veya televizyon programında yer alarak izleyicilere etki etmesi sponsorluğun hangi alanla ilişkisini açıklamaktadır?

Aşağıdakilerin hangisinde halkla ilişkilere örgütsel bakış açısıyla yaklaşan görüş açıklanmaktadır?

Kurumun dış çevresiyle yakın, karşılıklı iyi niyete ve güvene dayalı, iki yönlü ve süreklilik arz eden ilişkiler tesis etmesini ve geliştirmesini sağlayan iletişim uygulamalarına ne denir?

I-Acil müdahele gerektirir ve zaman baskısı yaratır.
II-Örgütün imajını, insan kaynaklarını, finans yapısını ya da doğal kaynaklarını tehdit eder.
III-En belirgin ve gerilim yaratıcı özelliği belirsizliktir.
Krizle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I ve II

I, II ve III

Krizle ilgili maddelenen bütün bilgiler doğrudur. Bunun yanı sıra krizin diğer özellikleri arasında beklenmedik ve ani değişiklikle sürpriz olması, karar vericilerde gerilim yaratması, korku ve paniğe yol açması, kontrol edilme güçlüğü olması ve yaşamsal bir dönüm noktası olması sayılabilir.

Bir çatışma durumunda diğer tarafın bakış açısını anlayarak bir avantaj oluşturmayı amaçlayan model aşağıdakilerden hangisidir?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top