Videț Modus Di Lucru 2023

Articlu di calitati

Coranlu (arabă: القرآن al-Qur’ān, „ghivăseare”, „greare”, dit verbu qara’a „s-ghivãsi”, „greare cu boatse vãrtos”) easte carte aya a musulmanjlor tuts shi tsãne tute dimãndãrile al Dumnidzã (arabescã: ألله Allāh), pit anghilu Ğibrīl (Gavril) shi prufetlu Muhammed, pi limba arabescã. Coranlu si spunã cã easte “Zborlu al Dumnidză”, tsi di totãna eara ghivăsit tu Umm al-Kitāb – Dada a yramãljei – aflată tu tser pi al-Lawh al-Mahfūz – „Frãndza Tsãnutã”. Ti musulmanjlji, Coranlu easte carte aya di la Dumnidzã, cai-l dzãtsi a ãmbistimenului cum s-bãneadzã ndreptu… (continuare…)

1xbet

Cadurlu a dzuul’ei

Informații ti Wikipedia armânească

– Conțănirea ali Wikipedia easte scriată sum GNU Lițență ti Documentare Liberă, ți spune că easte dip liberă. Videț modus di lucru, MÃÃ ică experimentaț tu Zona di probă!

– Aestu proectu s-amintă tu yinarlu 2001 ș-pi anglica sântu 4.188.659 di articole. Wikipedia pi aromâneaști inși tu meslu aprir 2004 și agiumsim până pi 29 Martsu 2023 tu 1.293 di articule di lucru.

1xbet

Informații ti limba armânească

Aestâ easti Wikipedia pi armâneaști. Limba armânească easti unu dialectu a limbâľei românâ, ți pricadi tu gruplu a limbiloru romanice (neolatine) di not-datlu.

Information about the Aromanian language

1xbet

The Aromanian language (armãneashti, armãneashte, armãneashci, armãneashce or rrãmãneshti), also known as Macedo-Romanian or Vlach, is an Eastern Romance language, similar to Megleno-Romanian, Istro-Romanian and Romanian,[3] spoken in Southeastern Europe. Its speakers are called Aromanians or Vlachs (a broader term and an exonym in widespread use to define Romance communities in the Balkans). Some scholars, mostly Romanian ones, consider Aromanian a dialect of Romanian.(full article)

Information sur l’aroumain

L’aroumain (dit aussi macédo-roumain en Roumanie), en aroumain : limba armâneascâ ou armânâ (aroumain), désigné aussi par l’adverbe armâneaști avec la variante rremenești ou armâneașce, est une dialecte de la langue roumain, une langue romane orientale… (lire la suite)

Informaţii despre limba aromână

Limba aromână sau macedoromână, vorbită de aromâni, este un dialect al limbii române, o limbă din grupul limbilor romanice… (citiți mai mult)

»» Pi alte limbe

Wikipedia pi alti limbi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Scroll to Top